Skip to content

INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ
Per donar compliment al que preveu la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la resta de normativa aplicable, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.U.
Adreça C/Alemanya, 60 08700 Igualada (Barcelona).
Correu electrònic [email protected]
Telèfon de contacte +34 93 808 80 91
Dades registre Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 34684, Foli 108, Full número B-254862
CIF B-63941843

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web, incloent-hi les pàgines web que l’integren (d’ara endavant “Lloc Web”) assumeix el paper d’usuari o client “Usuari” o “Usuaris”), comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.U. o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, llevat dels que resultin estrictament necessaris per a l’ús del Lloc Web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.U. o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius. La violació dels drets anteriors serà perseguida d’acord amb la legislació vigent.

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut al Lloc Web, haurà de notificar aquesta circumstància a OCISPORT adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, OCISPORT no assumirà responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’usuari.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

General
L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Lloc Web de conformitat amb la Llei i aquestes condicions. L’Usuari respondrà davant d’OCISPORT o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Lloc Web amb finalitats lesives de béns o interessos d’OCISPORT o de tercers o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) d’OCISPORT o de tercers.

Continguts
L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i aquest avís legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, puguin ser aplicables.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari, d’acord amb la legislació vigent, haurà de:

 1. Abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats a la llei o expressament consentits per OCISPORT o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.
 2. Abstenir-se de reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.
 3. Abstenir-se d’extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants del Lloc Web així com de les bases de dades que OCISPORT pugui posar eventualment a disposició dels usuaris.
 4. Utilitzar els serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals, fent un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.
 5. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 6. No introduir o difondre programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics d’OCISPORT el proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris.
 7. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.
 8. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 9. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, correu brossa, cartes en cadena, estructures piramidals, o qualsevol altra forma de sol·licitació.
 10. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.
 11. No suplantar altres Usuaris utilitzant les claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.
 12. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin a OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.U. o a tercers.
 13. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
 14. Mantenir indemne a OCISPORT davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-nos a més el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Formularis de recollida de dades

Sense perjudici del que disposa l’avís legal específic en matèria de política de privadesa, accessible des del Lloc Web i que pogués resultar aplicable en cada moment, la inscripció als diferents esdeveniments està condicionada a l’emplenament previ del corresponent registre d’Usuari i acceptació dels termes legals i reglament.

Aquesta acceptació es realitza després d’emplenar el corresponent registre d’usuari i/o en el moment de recollida del dorsal. Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Lloc Web als efectes anteriors, o qualsevol altre, haurà de ser veraç.

A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a OCISPORT perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari.

En tot cas, serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a OCISPORT oa tercers per la informació que faciliti.

Introducció d’enllaços al Lloc Web

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web al Lloc Web d’OCISPORT haurà de sol·licitar autorització expressa per fer-ho.
Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.U. dins de la pàgina del remitent excepte en els casos expressament autoritzats per OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.U. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT De la Informació L’accés al Lloc Web no implica l’obligació per part d’OCISPORT de comprovar la veracitat, l’exactitud, l’adequació, la idoneïtat, l’exhaustivitat i l’actualitat de la informació subministrada a través d’aquest.

En aquest sentit, OCISPORT no garanteix que els continguts del website estiguin permanentment actualitzats, ni que no tinguin qualsevol tipus d’error, per la qual cosa OCISPORT no es responsabilitza per qualsevol dany i/o perjudici i/o benefici deixat d’obtenir pel Usuari o per qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència dels mateixos.

D’altra banda, OCISPORT informa que, si bé les fotografies dels productes que apareixen al Lloc Web s’ajusten al màxim a la realitat, OCISPORT no es fa responsable de la fidelitat amb què les imatges es reprodueixin al monitor o dispositiu.

De la qualitat del servei

L’accés al Lloc Web no implica l’obligació per part d’OCISPORT de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.
OCISPORT no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc Web.
De la disponibilitat del Servei
L’accés al Lloc Web requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals depèn de tercers. Per tant, els serveis proveïts a través del Lloc Web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Lloc Web.

OCISPORT no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

NECESSITAT DE REGISTRE

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del Lloc Web no cal el registre. No obstant això, la utilització de determinats serveis i continguts pot estar condicionada al registre previ. Les dades facilitades al Lloc Web han de ser exactes, actuals i veraces.

En tot moment serà vostè responsable de la custòdia del seu password (en cas d’haver-ho), assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix.
A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el vostre password es reputaran realitzats per vostè, per la qual cosa haurà de respondre en tot cas d’aquest accés i ús.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’Usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola, ja que OCISPORT desenvolupa des d’Espanya la seva activitat i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del lloc de domicili del consumidor per resoldre les divergències que se’n derivin de la interpretació o aplicació d’aquest clausulat

Aquesta pàgina web utilitza cookies

Aquest lloc web utilitza Cookies pròpies i de tercers per recopilar informació amb la finalitat tècnica, no es recapten ni cedeixen les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment. Així mateix, s’informa que aquest lloc web disposa d’enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privadesa alienes a OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL.
Conforme al que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) vigent, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL ha de complir amb l’obligació d’informar sobre les galetes que utilitza i les seves finalitats.

Aquest lloc web utilitza galetes i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navegues. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un Usuari o del vostre equip i, depenent de la informació que contingui i de la manera com utilitzeu el vostre equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant a l’usuari la navegació i la usabilitat de la nostra web. En qualsevol moment podeu canviar o retirar el vostre consentiment des de la Declaració de cookies al nostre lloc web. Més informació sobre qui som, com ens pot contactar i com processem les dades personals a la nostra Política de privadesa.
En contactar-nos respecte al vostre consentiment, si us plau, indiqueu l’ID i la data del vostre consentiment.

El seu consentiment s’aplica als dominis següents: www.garminmountainfestival.com

TITLE SPONSOR

OFFICIAL SPONSOR

OFFICIAL MAPPING

INSTITUTIONAL SPONSOR

ORGANIZER

Back To Top